----------------------------------------------

اطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش وپرورش مرند :قدرت اله محمودلو ، m.ghodrat@ymail.com *09148277800

اولین وپربازدیدترین وبلاگ توسط فرهنگیان عزیز کشور. هرگونه نظروپیشنهاد خودرادرقسمت پایین درفرم تماس بامدیروبلاگ ویادرقسمت نظرات ارائه فرمایید. این وبلاگ حتی درمدارسی که فقط به اینترانت دسترسی دارند قابل مشاهده می باشد.

فرم تماس بامدیروبلاگ:قدرت اله محمودلو

------------------------------------------------- طراح قالب